Ke, W.-F. and Pilz, G. F. (2010) “Abstract Algebra in Statistics”, Journal of Algebraic Statistics, 1(1), pp. 6–12. doi: 10.29020/nybg.jalgstat.v1i1.6.