Ke, W.-F., & Pilz, G. F. (2010). Abstract Algebra in Statistics. Journal of Algebraic Statistics, 1(1), 6–12. https://doi.org/10.29020/nybg.jalgstat.v1i1.6